• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Powództwo podlega oddaleniu ze względu na skutecznie podniesiony zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z porozumieniem wekslowym, tj. na kwotę zabezpieczonego wekslem roszczenia, które w chwili wypełnienia weksla było już przedawnione, uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Sprawa dotyczyła niespłaconego kredytu, zabezpieczonego wekslem in blanco. Umowa kredytu została wypowiedziana przez bank w 2011 r. W czerwcu 2012 r. dłużnik uznał dług wobec kredytodawcy, a nawet zawarł z bankiem ugodę, zaś bank wystawił dwukrotnie bankowy tytuł egzekucyjny. Dnia 5 grudnia 2012 r. bank złożył do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu po raz drugi przeciwko dłużnikowi. Następnie wierzytelność została przez bank zbyta. Nabył ją niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą w Warszawie w drodze cesji. W dniu 5 stycznia 2016 r. fundusz wypełnił weksel na kwotę 104.039,41 zł, oznaczając jego datę płatności na dzień 5 stycznia 2016 r. i skierował do sądu pozew o zapłatę z weksla.

Sąd Okręgowy oddalił powództwo na tej podstawie, że weksel został uzupełniony po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego czyli wtedy kiedy roszczenie z umowy kredytu było już przedawnione. Powód złożył apelację.
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację funduszu. Ostatnim zdarzeniem, które było związane z przerwaniem biegu przedawnienia, było uznanie długu przez dłużnika w dniu 20 czerwca 2012 r., gdy zawarł on z bankiem ugodę. Od tego momentu należy liczyć bieg trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia z umowy kredytu, jako związanego z prowadzoną przez Bank działalnością gospodarczą (art. 118 k.c.), co oznacza, że do przedawnienia roszczenia doszło z dniem 21 czerwca 2015 r. Do wypełnienia weksla doszło dnia 5 stycznia 2016 r. Wypełnienie weksla po terminie wymagalności roszczenia głównego jest niezgodnie z deklaracją wekslową, a tym samym nieskuteczne.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie doszło do przerwania biegu przedawnienia roszczenia z powodu złożenia przez bank wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, ponieważ przerwanie biegu przedawnienia poprzez czynność dokonaną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego nie odnosi skutku wobec nabywcy wierzytelności niebędącego bankiem (w tym przypadku funduszu). Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nabywa wierzytelność w swej treści i przedmiocie tożsamą z wierzytelnością zbywającego banku, ale nie wchodzi w sytuację prawną zbywcy wywołaną przerwą biegu przedawnienia i rozpoczęciem biegu na nowo.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 września 2018 r. (sygn. akt VI ACa 1565/17)

O terminie przedawnienia roszczenia z weksla pisałam także tutaj: http://adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/prawo-umow/126-roszczenie-z-weksla-nie-moze-istniec-w-nieskonczonosc-terminy-przedawnienia.html