• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Wartość prawa najmu lokalu komunalnego, objętego podziałem majątku wspólnego, stanowi różnica między czynszem wolnym a czynszem regulowanym, z uwzględnieniem - w konkretnych okolicznościach sprawy - okresu prawdopodobnego trwania stosunku najmu.

Mieszkanie komunalne przysługuje na podstawie umowy najmu z właściwą gminą. Zgodnie z art. 6801 § 1 kodeksu cywilnego małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Nie ma przy tym znaczenia, który z małżonków zawarł umowę najmu. Prawo najmu jest ich wspólnym dorobkiem.

W wyroku orzekającym rozwód sąd nie orzeka komu przysługuje prawo najmu lokalu komunalnego. Umowa najmu nie ulega rozwiązaniu na skutek rozwodu. Byli małżonkowie nadal są stroną tej umowy i oboje mają prawo do korzystania z mieszkania. Sąd w wyroku w sprawie o rozwód może orzec o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków, ale nie rozstrzyga komu prawo najmu przyznać na wyłączność (chyba, że małżonkowie złożą zgodny wniosek).

Prawo najmu lokalu mieszkalnego wchodzi w skład majątku wspólnego i w związku z tym powinno być objęte podziałem. Istotą tego prawa jest możliwość korzystania z cudzego przedmiotu majątkowego przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeśli zatem po rozwodzie byli małżonkowie chcą ustalić, któremu z nim przysługuje prawo najmu, muszą dokonać podziału majątku wspólnego przed sądem rejonowym. Ustalenie wartości prawa najmu lokalu mieszkalnego, jako składnika majątku wspólnego ulegającego podziałowi, jest niezbędne wobec konieczności przyznania jednemu z byłych małżonków odpowiedniej spłaty odpowiadającej - co do zasady - połowie wartości tego prawa (art. 43 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Wartość prawa najmu lokalu komunalnego, objętego podziałem majątku wspólnego, stanowi różnica między czynszem wolnym a czynszem regulowanym, z uwzględnieniem - w konkretnych okolicznościach sprawy - okresu prawdopodobnego trwania stosunku najmu. Czyli różnicę w czynszach należy następie pomnożyć przez liczbę miesięcy przewidywanego czasu trwania najmu lokalu. Jednym z niezbędnych czynników, podlegających uwzględnieniu przy ustalaniu wartości prawa najmu lokalu mieszkalnego, jest przyszły prawdopodobny czas trwania stosunku najmu. Jaki to będzie czas określi sąd. Połowę tak obliczonej wartości otrzyma małżonek, który opuszcza lokal, od małżonka któremu sąd przyzna prawo najmu.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2002 r., sygn. akt III CZP 28/02.