• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Roszczenie wekslowe nie może istnieć w nieskończoność i to bez względu na rodzaj weksla. W przypadku weksla in blanco dochodzenie roszczenia przed sądem jest możliwe w terminie trzyletnim od daty płatności wpisanej na wekslu – pod warunkiem, że przed tą datą płatności wynikającą z weksla roszczenie nie ulegnie przedawnieniu (Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 grudnia 2013 r., sygn. akt I C 434/12).

Weksel in blanco jest wekslem gwarancyjnym składanym na zabezpieczenie np. udzielonego kredytu. Jeśli dłużnik (wystawca weksla albo poręczyciel wekslowy) nie wywiąże się w terminie z zobowiązania na zabezpieczenie którego został przyjęty weksel, posiadacz weksla (np. bank) może wypełnić weksel na kwotę zadłużenia i dochodzić zapłaty z weksla przed sądem (zgodnie z zawartą deklaracją wekslową - porozumieniem co do wypełnienia weksla). Dłużnik wekslowy, by uniknąć zapłaty może w postępowaniu przed sądem podnosić przeciwko wierzycielowi posiadającemu weksel zarzut przedawnienia roszczenia.

Czym innym jest przedawnienie roszczenia ze stosunku podstawowego (czyli np. z umowy kredytu), a czym innym przedawnienie wekslowe. Termin przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego, zgodnie z regułą art. 120 k.c., rozpoczyna bieg od dnia, w którym świadczenie ze stosunku podstawowego stało się wymagalne. Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia z weksla własnego skierowanego przeciwko wystawcy weksla własnego, zgodnie z art. 70 w związku z art. 103 i 104 ustawy z 1936 r. - Prawo wekslowe, liczy się od dnia płatności weksla. Tę samą zasadę stosuje się do weksli in blanco. Przedawnienie praw z weksla in blanco nie rozpoczyna biegu do czasu jego wypełnienia. Przedawnienie roszczenia z weksla wręczonego bez wypełnienia daty płatności i bez zastrzeżeń, co do tej daty, rozpoczyna się z dniem płatności wpisanym na wekslu przez wierzyciela wekslowego. Treścią upoważnienia zawartego w deklaracji wekslowej towarzyszącej wystawieniu weksla in blanco, wręczanego dla zabezpieczenia określonego roszczenia, jest objęte uzupełnienie weksla przed upływem terminu przedawnienia roszczenia podlegającego zabezpieczeniu. Odnosi się to również do przypadków użycia w deklaracji wekslowej zwrotu przewidującego możliwość wypełnienia weksla w każdym czasie oraz opatrzenia go datą płatności według uznania wierzyciela.

Wypełnienie weksla po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego jest zatem wypełnieniem weksla niezgodnie z deklaracją wekslową i osoba podpisana na wekslu może podnieść taki zarzut w ramach zarzutów przewidzianych w art. 10 prawa wekslowego wskazując, że z tego względu jej zobowiązanie wekslowe nie powstało. Weksel zatem wypełniony został przed upływem terminu przedawnienia zabezpieczonego nim roszczenia ze stosunku podstawowego.

(Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 grudnia 2013 r., sygn. akt I C 434/12).