• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (np. lokalu). Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić. Taką umowę można też wypowiedzieć.

Zgodnie z art. 710 kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Z przywołanego wyżej przepisu wynika zatem, iż treścią umowy użyczenia jest korzystanie z rzeczy cudzej. Może to być lokal mieszkalny. Umowa ta ma nieodpłatny charakter. Jest to umowa jednostronnie zobowiązująca, w której biorący korzysta z rzeczy cudzej w sposób określony przez użyczającego. Do zawarcia umowy użyczenia nie jest wymagane zachowanie szczególnej formy, może być ona zawarta również w sposób dorozumiany. Będzie tak na przykład, gdy dwie osoby poprzez decyzję o wspólnym pożyciu, zamieszkają w lokalu, którego właścicielem będzie tylko jedno z nich. Umowa użyczenia, motywowana najczęściej chęcią przyjścia z pomocą osobom bliskim, ma na celu przysporzenie przez użyczającego korzyści biorącemu, który bezpłatnie może korzystać z rzeczy użyczającego.

Umowa użyczenia zawarta na czas nieokreślony może być wypowiedziana. Podstawą wypowiedzenia umowy użyczenia będzie art. 3651 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu. Umowę można także wypowiedzieć, gdy odpadnie przyczyna jej zawarcia. W sytuacji, gdy dwie osoby zaprzestały wspólnego pożycia, a taka była przyczyna ich wspólnego zamieszkania i korzystanie z lokalu należącego do jednego z nich, istnieją podstawy do wypowiedzenia umowy użyczenia.

W przypadku zawarcia umowy na czas oznaczony, użyczający może żądać wydania lokalu, jeszcze przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta, jeśli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 718 § 1 kodeksu cywilnego po zakończeniu użyczenia biorący do używania zobowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz. Ostatecznym i formalnym wyrazem braku zgody na przebywanie korzystającego z lokalu powinno być skierowanie do niego wezwania na piśmie do opuszczenia i wydania lokalu.