• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Sam fakt posługiwania się przez strony umowy korespondencją elektroniczną nie oznacza obowiązku stałego czuwania czy nie nadeszła jakakolwiek korespondencja. Konieczne jest uwzględnienie okoliczności konkretnej sprawy. Inne bowiem uwarunkowania istnieją w wypadku przedsiębiorstwa mającego stałe łącze internetowe w godzinach pracy, inne w czasie gdy przedsiębiorstwo jest nieczynne, a jeszcze inne w wypadku osoby fizycznej, od której nie można oczekiwać stałego zapoznawania się z wiadomościami nadsyłanymi na jej adres e-mail.

Art. 61 § 2 kodeksu cywilnego zawiera samodzielną normę poświęconą chwili złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. To na składającym oświadczenie spoczywa ciężar udowodnienia, że doszło ono do adresata w sposób umożliwiający mu - według zasad doświadczenia życiowego - zapoznanie się z jego treścią. Sam fakt posługiwania się przez strony korespondencją mailową nie oznacza, że wysłanie wiadomości (wprowadzenie do środka komunikacji - przyjęcie przez serwer) o każdej porze dnia i nocy jest równoznaczne z jej skutecznym złożeniem odbiorcy. Oświadczenie ma być złożone w taki sposób, aby adresat mógł zapoznać się z jego treścią. Oznacza to, że jest to moment, w którym można było oczekiwać zapoznania się z treścią oświadczenia przez danego adresata, znajdującego się w danych okolicznościach i działającego w zwykły sposób. Oświadczenie jest złożone w chwili, w której adresat powinien był sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą e-mail, niezależnie od tego czy to uczynił.

W przypadku dojścia e-maila do przedsiębiorcy poza godzinami pracy, w nocy lub w dni wolne od pracy, do złożenia oświadczenia woli doszłoby dopiero z początkiem następnego dnia pracy, wtedy bowiem w normalnym toku czynności powstałaby możliwość zapoznania się z oświadczeniem woli.

Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 27 października 2016 r. (sygn. akt VI Ga 312/16)