• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Zawarcie umowy najmu skutkuje po stronie najemcy obowiązek zapłaty umówionego czynszu. W przypadku lokalu mieszkalnego odpowiedzialność za długi została rozszerzona na inne podmioty.

Co do zasady zgodnie z art. 688(1) kodeksu cywilnego za zapłatę czynszu i innych należności odpowiadają solidarnie z najemcą osoby pełnoletnie, stale z nim zamieszkujące, przy czym odpowiedzialność tych osób ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania w lokalu. Nie ma znaczenia fakt, że osoby te nie zawierały umowy najmu. Wynajmujący może żądać zapłaty przysługującego mu świadczenia w całości lub w części, według jego uznania, od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Jeśli którakolwiek z tych osób zapłaci zaległy czynsz, pozostali będą z zapłaty zwolnieni. Każda z tych osób odpowiada za cały dług, aż do zupełnego zaspokojenia roszczenia wynajmującego. Trzeb pamiętać, że osoba, która chce uwolnić się od obowiązku zapłaty zaległego czynszu za okres, w których nie mieszkała w lokalu, musi udowodnić, że faktycznie w tym czasie mieszkała na stałe w innym miejscu. Takim dowodem może być zaświadczenie z urzędu gminy o zameldowaniu w innym lokalu. Zamieszkiwaniem na stałe jest zamieszkanie w takim lokalu, w którym jest centrum życiowe tej osoby, a więc miejsce, gdzie skoncentrowane są jej sprawy rodzinne, osobiste i majątkowe. Zamieszkiwanie w lokalu polega natomiast na stałym korzystaniu z jego urządzeń, nocowaniu w nim, spędzaniu w nim wolnego czasu oraz zaspokajaniu w nim podstawowych funkcji życiowych.

W przypadku spółdzielczego prawa do lokalu (Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U.2013.1222), za zobowiązania wobec spółdzielni odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu. Odpowiedzialność tych osób ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

Warto pamiętać, że wszystkie roszczenia o świadczenia okresowe (a jest takim czynsz najmu) przedawniają się z upływem lat trzech. Termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe stosuje się do roszczeń o odsetki za opóźnienie. Po upływie trzech lat od daty wymagalności poszczególnych rat czynszu dłużnik nie ma obowiązku ich zapłaty. Musi jednak pamiętać o tym, by przed sądem w ewentualnej sprawie o zapłatę, jeśli do niej dojdzie, podnieść zarzut przedawnienia roszczenia. Przedawnienie nie jest brane pod uwagę przez sąd z urzędu.