• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 17 grudnia 2014 roku

Rodzic dorosłego dziecka nie ma obowiązku płacić alimentów, jeśli dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie albo jeśli nie stara się usamodzielnić. Możliwe jest uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego także wtedy, jeśli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego albo ze względu na trudną sytuację materialną rodzica. Obowiązek alimentacyjny ustaje także wówczas, gdy studiujące  dziecko zaniedbuje naukę.

Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice mają obowiązek płacić alimenty na dziecko, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dziecko posiada dochody ze swojego majątku i wystarczają one na zaspokojenie jego potrzeb.  Obowiązek alimentacyjny to szczególny, indywidualny obowiązek rodzica dostarczenia dziecku środków utrzymania. Obowiązek zapłaty alimentów trwa dopóty, dopóki dziecko nie zdobędzie przygotowania zawodowego, umożliwiającego podjęcie pracy czyli do chwili usamodzielnienia się i to niezależnie od osiągniętego wieku. Obowiązek zapłaty alimentów nie zależy od wieku dziecka, tylko od tego czy jest się w stanie samodzielnie utrzymać.

Jeśli dziecko chce kontynuować naukę w szkole wyższej obowiązek płacenia alimentów trwa do ukończenia przez niego nauki, chyba że dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie (studiując, podjęło pracę), zaniedbuje studia albo nie zaliczenia kolejnych lat z własnej winy, wówczas obowiązek alimentacyjny ustaje. W przypadku studiów zaocznych w orzecznictwie wskazuje się, że nie można wymagać od rodzica posiadającego niskie dochody (niewielka emerytura, niskie zarobki), żeby płacił za kosztowne studia zaoczne pełnoletniego dziecka.

Zawarcie przez dziecko związku małżeńskiego nie uchyla obowiązku płacenia zasądzonych wyrokiem sądu alimentów. Wpływa jednak na kolejność obowiązku alimentacyjnego. W pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny ciąży na małżonku, a w dalszej kolejności na rodzicu.

Obowiązek alimentacyjny wygasa także wtedy, gdy dziecko nie czyni starań o samodzielne utrzymanie się (zaprzestało kontynuowania nauki), albo ze względu na trudną sytuację majątkową rodziców.

Rodzic, którego obowiązek alimentacyjny został określony w wyroku sądowym powinien złożyć pozew o uchylenie alimentów.