• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 14 lipca 2015 roku

Ważnym powodem do ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej jest separacja małżonków uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.

Zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może z ważnych powodów żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Praktyka, idąc za wykładnią tego przepisu wielokrotnie dokonywaną przez Sąd Najwyższy, do ważnych powodów zalicza między innymi długotrwałą separację uniemożliwiającą zarząd majątkiem wspólnym, alkoholizm, trwonienie wspólnego majątku, zadłużanie go i wszelkie działania małżonka o charakterze finansowym niekorzystne z punktu widzenia rodziny. Zgodnie z art. 52 § 2 zd. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności jeśli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami, którzy pozostawali we wspólności ustawowej lub umownej z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa jest dopuszczalne, gdy z powodu separacji faktycznej (życia w rozłączeniu) niemożliwe było już w tym dniu działanie w zarządzie majątkiem wspólnym (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11.12.2008 r. w sprawie II CSK 371/08), OSNC 2009/12/171, Biul. SN 2009/4/14). W sprawie o roszczenie określone w art. 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego decydujące znaczenie mają kwestie czysto majątkowe i możliwość porozumienia małżonków w sprawach związanych z zarządem ich majątkiem. Ocena wystąpienia ważnych powodów w rozumieniu art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wymaga poczynienia ustaleń w odniesieniu do: wielkości majątku wspólnego, istnienia zadłużenia, jego rozmiarów i okoliczności jego powstania, a także kwestii dotyczących utrzymania i wychowania małoletnich dzieci stron. (Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt III Ca 711/13).