Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Prawo pracy ZUS KRUS

Jak ustalić przed sądem okres pracy w szczególnych warunkach?

Toruń, dnia 4 października 2021 roku

W postępowaniu o świadczenie emerytalno-rentowe dopuszczalne jest przeprowadzenie przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych dowodu z zeznań świadków na okoliczność zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jeżeli nie jest możliwe przedstawienie zaświadczenia zakładu pracy z powodu jego likwidacji lub zniszczenia dokumentów dotyczących zatrudnienia. Okres pracy w warunkach szczególnych można również ustalić w postępowaniu sądowym na podstawie akt osobowych pracownika (umowy o pracę, świadectwa pracy, angaży, innych dokumentów).

Czytaj więcej...

Rekompensata z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach

Toruń, dnia 19 stycznia 2021 roku

Rekompensata oznacza odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Ustalenie rekompensaty następuje na wniosek ubezpieczonego o emeryturę. Rekompensata przyznawana jest w formie dodatku do kapitału początkowego, a w efekcie powiększa podstawę obliczenia emerytury.

Czytaj więcej...

Prowadzenie działalności gospodarczej po urodzeniu dziecka

Toruń, dnia 28 maja 2020 roku

W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, ubezpieczona w pełni poświęciła się opiece nad dziećmi. Nie inwestowała w działalność żadnych środków finansowych, nie utrzymywała kontaktów z klientami, nie prowadziła działalności w miejscu zamieszkania. Ubezpieczona zleciła przegląd kasy fiskalnej i zapłaciła za sporządzenie PIT 36, jednakże jest to za mało, aby można było mówić o spełnieniu przesłanek składających się na pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej, co skutkuje wyłączeniem z ubezpieczenia, uznał Sąd Okręgowy w Toruniu.

Czytaj więcej...

Prawo do odprawy rentowej

Toruń, dnia 27 kwietnia 2020 roku

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. (Art.  92(1) kodeksu pracy).

Czytaj więcej...

Koronawirus a prawo do wynagrodzenia

Toruń, dnia 23 marca 2020 roku

Przepis art. 81 § 1 kodeksu pracy nie stanowi, że przyczyny nieświadczenia pracy mają być zawinione przez pracodawcę albo mają polegać na jego bezprawnym zachowaniu się. Oznacza to, że ustawodawca chciał w szeroki sposób ukształtować uprawnienie pracownika do wynagrodzenia za gotowość do pracy, przerzucając na pracodawcę ryzyko związane z niemożliwością zapewnienia pracownikowi pracy zgodnie z postanowieniami umowy o pracę (treścią stosunku pracy).

Czytaj więcej...

Działalność gospodarcza a urodzenie dziecka

Toruń, dnia 25 marca 2019 roku

Usprawiedliwione przyczynami obiektywnymi przerwy w wykonywaniu działalności gospodarczej takie jak choroba, opieka nad dzieckiem w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, nie jest równoznaczne z zaprzestaniem prowadzenia tej działalności gospodarczej i nie skutkuje ustaniem tytułu do ubezpieczenia społecznego, uznał Sąd Apelacyjny w Gdańsku w Wyroku z dnia 30 stycznia 2019 r. (sygn. akt III AUa 806/18)

Czytaj więcej...

Umowa o pracę na czas określony a ciąża

Toruń, dnia 30 stycznia 2019 roku

Przepis art. 177 kodeksu pracy statuuje szczególną ochronę trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży lub w czasie urlopu macierzyńskiego poprzez zakaz wypowiadania umów o pracę oraz ich rozwiązywania bez wypowiedzenia, a także co wynika z § 3 automatyczne wydłużenie umowy terminowej do dnia porodu.

Czytaj więcej...

Sąd w Toruniu stanął po stronie matki będącej przedsiębiorcą

Toruń, dnia 12 czerwca 2018 roku

Przerwy w świadczeniu usług w ramach wykonywanej działalności gospodarczej z tytułu urodzenia dziecka i sprawowania nad nim opieki czy też przebywania na zasiłku chorobowym, który przecież czasowo wyklucza zdolność do pracy, nie powinny powodować utraty statusu przedsiębiorcy, uznał Sąd Okręgowy w Toruniu (Wyrok z dnia 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt IV U 357/17).

Czytaj więcej...

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika

Toruń, dnia 6 kwietnia 2018 roku

W użytym w art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy pojęciu "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych" mieszczą się trzy elementy. Są to: bezprawność zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego), naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy oraz zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną, jak i rażące niedbalstwo. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie.

Czytaj więcej...

Odprawa pieniężna przy zwolnieniu indywidualnym

Toruń, dnia 4 lipca 2017 roku

Pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w razie rozwiązania przez pracodawcę, zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy. Odprawa pieniężna należy się także w przypadku zwolnień indywidualnych.

Czytaj więcej...

Odprawa pieniężna dla pracownika, który rozwiązał umowę o pracę

Toruń, dnia 14 czerwca 2017 roku

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec niego, uprawnia tego pracownika do nabycia prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 192 ze zm.), jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy.

Czytaj więcej...

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego

Toruń, dnia 19 stycznia 2017 roku

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności co do zasady nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Czytaj więcej...

Aktywność zawodowa a zachowanie prawa do zasiłku chorobowego

Toruń, dnia 19 grudnia 2016 roku

Sporadyczna, incydentalna lub wymuszona okolicznościami sprawy aktywność zawodowa (np. udział w posiedzeniach rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej) może usprawiedliwiać zachowanie prawa do zasiłku chorobowego - uznał Sąd Najwyższy.

Czytaj więcej...

Decyzja odmawiająca umorzenia należności wobec ZUS wynikających z tzw. Ustawy abolicyjnej

Toruń, dnia 11 grudnia 2016 roku

Tzw. Ustawa abolicyjna przewidywała wydanie wobec przedsiębiorcy dwóch merytorycznych decyzji przez ZUS. Pierwsza decyzja określa warunki umorzenia niezapłaconych składek z lat 1999-2009. Druga dotyczyła umorzenia należności jeśli warunki, określone w pierwszej decyzji zostały przez wnioskującego spełnione. Ocena prawidłowości drugiej decyzji wydanej przez ZUS, a odmawiającej umorzenia pozostałych należności powinna być każdorazowo dokonana z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności danej sprawy, w tym informacji faktycznie udzielanych przez organ rentowy, oraz zachowania przez płatnika miary należytej staranności w działaniach zmierzających do wywiązania się z obowiązku uregulowania należności nie podlegających umorzeniu, uznał Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Czytaj więcej...

Prace przy spawaniu a wcześniejsza emerytura

Toruń, dnia 24 października 2016 roku

Warunkiem przyznania prawa do wcześniejszej emerytury z uwagi na szczególne warunki lub szczególny charakter pracy jest m.in. zakwalifikowanie pracy pod którąś z pozycji wymienionych w wykazie A albo B, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Pracą w szczególnych warunkach były prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowowodorowym (poz. 12 działu XIV wykazu A). Wykonywanie pracy przez pracowników zatrudnionych w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk spawalniczych nie mieści się w określeniu "prace przy spawaniu".

Czytaj więcej...

Pojęcie mobbingu w prawie pracy

Toruń, dnia 22 sierpnia 2016 roku

Pojęcie mobbingu nie obejmuje uzasadnionej krytyki w sytuacji, gdy pracownik nienależycie wykonuje swoje obowiązki pracownicze, a pracodawca egzekwuje ich prawidłowe wykonanie, gdyż podległość służbowa wynika z natury stosunku pracy.

Czytaj więcej...

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą może być ubezpieczony w KRUS.

Toruń, dnia 22 sierpnia 2016 roku

Rolnik albo domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który chce nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, musi złożyć w KRUS zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nieprzekroczeniu granicznego progu podatkowego za poprzedni rok podatkowy, o którym mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jeśli nie zrobi tego do 31 maja jego ubezpieczenie społeczne w KRUS ustanie. Termin do złożenia zaświadczenia może jednak zostać przywrócony.

Czytaj więcej...

Brak świadectwa pracy w szczególnych warunkach a wcześniejsza emerytura

Toruń, dnia 16 sierpnia 2016 roku

Świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach, bądź jego brak, nie jest bezwzględną przesłanką ani do zaliczenia, ani do niezaliczenia danej pracy jako wykonywanej w szczególnych warunkach. Decydujące znaczenie ma zawsze fakt rzeczywistego wykonywania pracy w szczególnych warunkach, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Czytaj więcej...

Umowa o pracę na czas określony – maksymalnie na 33 miesiące

Toruń, dnia 30 maja 2016 roku

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Limit 33 miesięcy rozpoczyna bieg od dnia 22 lutego 2016 r., tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy dotyczącej umów na czas określony. Wcześniejsze okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy nie są zaliczane do tego limitu.

Czytaj więcej...

Kancelaria:
ul. Szosa Chełmińska 26 lok. 409
87-100 Toruń
tel. 504 442 165

Adwokatura Polska