• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 28 czerwca 2015 roku

Po przekazaniu sprawy przez sąd prowadzący elektroniczne postępowanie upominawcze (Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, tzw. e-sąd) do sądu właściwości ogólnej z powodu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, nie wzywa się powoda do usunięcia braków formalnych pozwu przez złożenie odpisu pozwu wraz z załącznikami oraz, gdy sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu uproszczonym przez złożenie pozwu na urzędowym formularzu. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2015 r. sygn. akt. III CZP 33/15)

Stwierdzenie przez tzw. e-sąd braku podstaw do wydania nakazu zapłaty skutkuje wydaniem postanowienia o przekazaniu sprawy do sądu według właściwości ogólnej, gdyż postępowanie nie może być już kontynuowane jako elektroniczne postępowanie upominawcze. Przekazanie sprawy wszczętej w elektronicznym postępowaniu upominawczym (dalej EPU) do sądu właściwego do jej rozpoznania skutkuje tym, że powód na wezwanie przewodniczącego ma obowiązek usunięcia braków formalnych i uzupełnienia pozwu w sposób odpowiedni dla rodzaju postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana (art. 505(37) § 1 kodeksu postępowania cywilnego). Do braków podlegających uzupełnieniu w trybie tego przepisu należą: pełnomocnictwo oraz opłata uzupełniająca od pozwu. W praktyce sądowej pojawiła się wątpliwość, jakie braki formalne powód ma uzupełnić po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej w trybie art. 505(33) § 1 kodeksu postępowania cywilnego. W szczególności dotyczy to obowiązku złożenia pozwu na urzędowym formularzu (gdy sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu uproszczonym) oraz dołączenia odpisu pozwu z załącznikami w celu doręczenia go stronie pozwanej.

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że w przypadku przekazania sprawy z e-sądu nie wzywa się powoda do usunięcia braków formalnych pozwu przez przedłożenie odpisu pozwu wraz z załącznikami oraz, gdy sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu uproszczonym przez złożenie pozwu na urzędowym formularzu.
Podkreślić należy przy tym, że takie stanowisko Sądu Najwyższego skutkuje nałożeniem na sąd właściwości ogólnej obowiązku samodzielnego wydrukowania pozwu z systemu teleinformatycznego w celu doręczenia go pozwanemu, co jest wyjątkiem od reguły składania przez strony pism z odpisami (art. 128 § 1 kodeksu postępowania cywilnego) obowiązującej w postępowaniu cywilnym.
Źródło: www.sn.pl