• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Złożenie przez uprawnionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy przerywa bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowego (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r., sygn. akt III CZP 53/13).