• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 26 lipca 2013 roku

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego zameldowanie na działce w ogrodzie działkowym jest zgodne z prawem. Nie ma znaczenia, że przepis art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr 169, poz. 1419 ze zm.) nie zakłada, by przeznaczeniem działek było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Celem obowiązku meldunkowego jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ewidencji ludności zatem organy właściwe w sprawach ewidencji ludności winny podejmować wszelkie działania w celu zapewnienia zgodności zapisów ewidencji ludności z rzeczywistym miejscem pobytu osób, na których ciąży obowiązek zameldowania lub wymeldowania. Posiadanie informacji o miejscu zamieszkania i pobytu umożliwia racjonalizację szeregu działań należących do zadań państwa i samorządu terytorialnego. Charakter lokalu nie przekreśla konieczności dokonania zameldowania zamieszkałych w nim osób, o ile spełnione zostaną ku temu przesłanki przewidziane w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).