• Adwokat
  • Cywilne
  • Firmy
  • Mundury

Toruń, dnia 2 sierpnia 2018 roku

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata (art. 118 kodeksu cywilnego).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2018 r., poz. 1104) zmieniła przepis art. 118 kodeksu cywilnego regulujący przedawnienie roszczeń. Po nowelizacji termin przedawnienia wynosi 6 lat. Przedawnienie roszczeń z działalności gospodarczej nie zmieniło się i nadal obowiązuje termin 3 - letni. Nowością jest wprowadzenie reguły, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Przedawnienie roszczeń stwierdzonych orzeczeniem sądu albo ugodą.

Skrócono także termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd. Roszczenia te przedawniają się z upływem 6 lat, a nie jak dotychczas z upływem lat 10.

Przedawnienie roszczeń przeciwko konsumentom.

Zgodnie z art. 117 § 21 kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Korzystając z uprawnienia, o którym mowa wyżej, sąd powinien rozważyć w szczególności: długość terminu przedawnienia; długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia; charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia (art. 1171 kodeksu cywilnego).

Przedawnienie roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy.

Ustawa nowelizuje także przepis art. 568 § 2 kodeksu cywilnego, z którego wynika, że w przypadku sprzedaży konsumenckiej używanych rzeczy ruchomych roczny termin przedawnienia roszczeń z rękojmi nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Obligatoryjnym elementem pozwu jest oznaczenie daty wymagalności roszczenia.

źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001104/O/D20181104.pdf