Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Aktualności

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem bez kary pieniężnej, jeśli dziecko tego kontaktu nie chce

Toruń, dnia 12 lipca 2022 roku

W Wyroku z dnia 22 czerwca 2022 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 598(16) § 1 w związku z art. 598(15) § 1 Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim obejmują sytuacje, w których niewłaściwe wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków związane jest z zachowaniem dziecka, niewywołanym przez osobę, pod której pieczą dziecko to się znajduje,  s ą  n i e z g o d n e  z art. 48 ust. 1 zdanie drugie oraz art. 72 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...

TSUE: Zastosowanie kosmetyku obowiązkowo na opakowaniu w języku państwa członkowskiego konsumenta

Toruń, dnia 1 lutego 2021 roku

Informacja o „funkcji produktu kosmetycznego”, która musi znajdować się na pojemniku i opakowaniu zewnętrznym takiego produktu, powinna w sposób jasny powiadamiać konsumenta o zastosowaniu i sposobie używania produktu, by zapewnić jego bezpieczne użycie bez szkody dla zdrowia. Informacje dotyczące szczególnych środków ostrożności przy stosowaniu produktu kosmetycznego, funkcji tego produktu oraz jego składników, nie mogą być zawarte w katalogu firmowym, do którego odsyła symbol umieszczony na opakowaniu zewnętrznym lub pojemniku tego produktu. (WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 17 grudnia 2020 r., C667/19).

Czytaj więcej...

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Toruń, dnia 27 października 2020 roku

Istnienie choroby psychicznej lub innej wskazanej w art. 13 § 1 kodeksu cywilnego przyczyny nie jest przesłanką wystarczającą do orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Musi jej jeszcze towarzyszyć powiązana z tymi przyczynami niemożność kierowania swoim postępowaniem przez osobę fizyczną. Przez pojęcie "niemożność" rozumie się brak świadomego kontaktu z otoczeniem oraz brak możliwości intelektualnej oceny swojego zachowania i wywołanych w nim następstw. (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 września 2017 r., sygn. akt I CSK 331/17).

Czytaj więcej...

Opieka naprzemienna - projekt zmiany ustawy - kodeks rodzinny i opiekuńczy w Senacie

Toruń, dnia 9 lipca 2020 roku

Projekt ustawy zmierza do realizacji postulatów zawartych w petycji „Stop alienacji rodzicielskiej”, wniesionej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 kwietnia 2017 r., przez osoby indywidualne i popartej przez 1101 osób. Celem projektu jest wprowadzenie opieki naprzemiennej jako priorytetowego, orzekanego przez sądy, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej.

Czytaj więcej...

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego na UMK w Toruniu

Toruń, dnia 31 grudnia 2019 roku

Dnia 6 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego, który został zorganizowany przez ELSA TORUŃ. Zaproszenie do udziału w charakterze członka jury otrzymała adw. Aleksandra Chołub. Wiedzę studentów oceniali także: dr Piotr Sadowski (Katedra Praw Człowieka WPIA UMK), Pan Karol Wojtasik (przedstawiciel Europosła Kosmy Złotowskiego) oraz Pan mgr Jakub Zemła (Katedra Prawa Międzynarodowego WPIA UMK). Zwyciężył Pan Kamil Słomiński, student IV roku prawa Uniwersytetu Warszawskiego, drugie miejsce zajął Pan Filip Golędzinowski, 3 miejsce przypadło Panu Grzegorzowi Paciecha. W Finale Konkursu uczestniczyło 15 studentów z całej Polski.

Czytaj więcej...

Adwokat z urzędu - kiedy można się go domagać?

Toruń, dnia 8 października 2019 roku

Zgodnie z art. 117 § 1 k.p.c. strona zwolniona przez Sąd od kosztów sądowych w całości lub w części może domagać się ustanowienia adwokata z urzędu. Osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata, jeżeli złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata w sprawie uzna za potrzebny.

Czytaj więcej...

Podstawa opodatkowania darowizny z poleceniem

Toruń, dnia 7 listopada 2018 roku

Wykonane polecenie darczyńcy zmniejsza podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, nawet jeśli polecenie dotyczy obdarowanego i realnie nie zmniejsza jego majątku. Obciążenie obowiązkiem odnosi się do wykonania polecenia, bez różnicowania na charakter i rodzaj tegoż polecenia, uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 czerwca 2018 r.

Czytaj więcej...

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie

Toruń, dnia 16 sierpnia 2018 roku

Zgodnie z art. 214 § 1 k.p.c. w zw. z art. 2141 § 1 k.p.c. rozprawa ulega odroczeniu z powodu choroby strony, jeżeli przedstawi ona zaświadczenie potwierdzające niemożliwość stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu wystawione przez lekarza sądowego. Nagłość choroby lub niedyspozycji strony oraz problemy z uzyskaniem szybkiej konsultacji lekarza sądowego mogą uzasadniać złożenie zaświadczenia lekarskiego niespełniającego powyższego wymagania i uzupełnienie tego braku na wezwanie sądu już po odroczeniu terminu rozprawy.

Czytaj więcej...

Przedawnienie roszczeń - nowe terminy

Toruń, dnia 2 sierpnia 2018 roku

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata (art. 118 kodeksu cywilnego).

Czytaj więcej...

Katalog członków rodziny a prawo do świadczenia 500+

Toruń, dnia 4 stycznia 2018 roku

Warunkiem przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 800 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Do członków rodziny w myśl ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie zalicza się pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, posiadającej własne dziecko, nawet jeśli jest pozbawiona władzy rodzicielskiej i nie utrzymuje z własnym dzieckiem kontaktów.

Czytaj więcej...

Kasety video i weksel in blanco - kolejny wyrok w sprawie z powództwa Jarosława G.

Toruń, dnia 13 grudnia 2017 roku

W sytuacji gdy termin płatności weksla zabezpieczającego roszczenia z umowy agencyjnej był odległy o prawie 15 lat od daty wygaśnięcia umowy, okoliczność ta może przesądzać o uznaniu roszczenia powoda za nadużycie wierzycielskich praw podmiotowych. Umieszczenie na wekslu tak odległego terminu płatności stanowi naruszenie przepisu art. 5 kodeksu cywilnego. (Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt III Ca 606/17).

Czytaj więcej...

Zwolnienie przedmiotu spod egzekucji

Toruń, dnia 26 października 2017 roku

Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Zawarte w przepisie art. 841 § 1 k.p.c. pojęcie "przedmiotu" nie może być utożsamiane wyłącznie z rzeczą, jako jednym z przedmiotów stosunków cywilnoprawnych. Egzekucja sądowa może być bowiem skierowana także do przedmiotów, które nie są rzeczami, jak np. wynagrodzenie za pracę, wierzytelność z rachunku bankowego, czy też innego rodzaju wierzytelności. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt II CSK 290/16).

Czytaj więcej...

Przedawnienie - czesne za studia zaoczne

Toruń, dnia 19 października 2017 roku

Termin przedawnienia roszczeń uczelni wobec studenta z tytułu zapłaty czesnego wynosi 3 lata. Trzyletni termin przedawnienia roszczeń z umowy o świadczenie odpłatnych usług edukacyjnych i wszystkich umów podobnych, dotyczy każdej umowy tego rodzaju, bez względu na to, kiedy została ona zawarta.

Czytaj więcej...

Kasety video i weksel in blanco

Toruń, dnia 25 sierpnia 2017 roku

Piotr S. prowadził działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu kaset video do ich dalszego wypożyczania. W 2004 r. zawarł umowę agencyjną i udostępnił agentowi kasety celem ich dalszego wypożyczenia na terenie Polski. Na zabezpieczenie roszczeń z umowy biorący kasety (agent) podpisał weksel in blanco. Piotr S. nigdy nie upomniał się o zwrot kaset. W 2016 r. agent otrzymał wezwanie do wykupu weksla na kwotę 30.000 zł. pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Okazało się, że wpisana na wekslu kwota to naliczona kara umowna za niezwrócenie kaset...

Czytaj więcej...

Łatwiej o karę dla dłużników alimentacyjnych.

Toruń, dnia 31 maja 2017 roku

Weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego zmieniająca przepis dotyczący tzw. przestępstwa niealimentacji. Nowe brzmienie art. 209 § 1 kodeksu karnego przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku za uchylanie się od płacenia alimentów, jeśli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości wynosi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeśli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. Nie ma już konieczności udowadniania uporczywości niealimentacji.

Czytaj więcej...

Termin biegu 5 - letniego okresu od nabycia mieszkania przy współwłasności łącznej

Toruń, dnia 5 kwietnia 2017 roku

Wspólność małżeńska jest współwłasnością łączną o charakterze bezudziałowym. Nie jest możliwe, aby małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej i działający jednocześnie, nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w określonym udziale. Skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w małżeństwie w chwili nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin do zbycia udziału, biegnie od daty nabycia tego prawa po zmarłym małżonku w drodze spadku.

Czytaj więcej...

Darowizna pieniężna tylko na konto bankowe obdarowanego

Toruń, dnia 17 lutego 2017 roku

Warunkiem zwolnienia od podatku nabycia środków pieniężnych w drodze darowizny przez najbliższą rodzinę jest zgłoszenie tego faktu naczelnikowi urzędu skarbowego i udokumentowanie przekazania pieniędzy na rachunek bankowy nabywcy – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 5 stycznia 2017 r. (Sygn. akt II FSK 3600/14).

Czytaj więcej...

Konkubina będąca spadkobiercą nie należy do pierwszej grupy podatkowej

Toruń, dnia 29 stycznia 2017 roku

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., nr 93, poz. 768 ze zm.) wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Pozostawanie ze spadkodawcą w związku partnerskim nie uzasadnia zaliczenia spadkobiercy do pierwszej grupy podatkowej - uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 28 października 2016 r. (sygn. akt II FSK 2835/14).

Czytaj więcej...

Zwrot kwot wydatkowanych na prezenty w czasie trwania relacji intymnej

Toruń, dnia 14 stycznia 2017 roku

Kupowanie przez powoda pozwanej ubrań oraz darowanie telewizora i starej kanapy, co zostało przez pozwaną przyznane, z uwagi na łączącą wówczas powoda z pozwaną intymną relację, czyni zadość zasadom współżycia społecznego i w związku z tym nie może być podstawą roszczenia o zwrot kwot wydatkowanych na wyżej wskazane cele - uznał Sąd Okręgowy w Łodzi w Wyroku z dnia 21 października 2016 r. (sygn. akt III Ca 805/16).

Czytaj więcej...

Od 1 października 2017 r. emerytury po nowemu

Toruń, dnia 23 grudnia 2016 roku

Dnia 1 października 2017 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przywraca wiek emerytalny, obowiązujący przed dniem 1 stycznia 2013 r., wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

Czytaj więcej...

Bezpłatna pomoc adwokata przed sądem czyli pełnomocnik z urzędu. Kiedy?

Toruń, dnia 5 grudnia 2016 roku

Prawo do sądu i do korzystania z bezpłatnej pomocy adwokata przed sądem nie może być rozumiane jako bezwzględne prawo do każdorazowego żądania ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Jedną z przesłanek przyznania stronie adwokata z urzędu jest uznanie przez sąd, że udział adwokata jest w sprawie niezbędny. Zasadność przyznania pełnomocnika z urzędu każdorazowo podlega więc ocenie sądu. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 2 marca 2016 r. sygn. akt. I ACa 476/15).

Czytaj więcej...

Podatek od spadku i darowizn - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Toruń, dnia 14 listopada 2016 roku

Utrzymanie w obrocie prawnym decyzji organu przypisującej status podatnika podatku od spadku i darowizn osobie, która takim podatnikiem nie jest, bo nie jest spadkobiercą pozostaje w kolizji z podstawowymi zasadami praworządności. Podwójne opodatkowanie podatkiem od spadku i darowizn tej samej wartości jest rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej - uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 6 września 2016 r. (sygn. akt II FSK 2032/14).

Czytaj więcej...

Zasady zatrzymania prawa jazdy – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Toruń, dnia 13 października 2016 roku

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z Konstytucją są przepisy przewidujące zabranie prawa jazdy za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym w zakresie, w jakim nie przewidują sytuacji usprawiedliwiających kierowanie pojazdem z taką prędkością w stanie wyższej konieczności (K 24/15).

Czytaj więcej...

Kiedy nagranie rozmowy (także z podsłuchu) może stanowić dowód w sądzie?

Toruń, dnia 9 września 2016 roku

Nagranie może być wykorzystane jako dowód w sądzie o ile okoliczności w jakich nastąpiło, nie wskazują na poważne naruszenie zasad współżycia społecznego, a przeprowadzenie takiego dowodu znajduje uzasadnienie w potrzebie zapewnienia innej osobie prawa do sprawiedliwego procesu - uznał Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 22 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II CSK 478/15).

Czytaj więcej...

Rodzaj umowy i warunki pracy na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy

Toruń, dnia 30 sierpnia 2016 roku

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków - to nowe brzmienie art. 29 § 2 kodeksu pracy, który zacznie obowiązywać od dnia 1 września 2016 r.

Czytaj więcej...

Komornik nie zabierze już 500+

Toruń, dnia 22 sierpnia 2016 roku

Dnia 20 sierpnia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1177). Nowe przepisy uniemożliwiają komornikowi zajęcie świadczenia wychowawczego (z tzw. Programu 500 +) znajdującego się na rachunku bankowym beneficjenta.

Czytaj więcej...

Toruń bez opłat za parkowanie w soboty i niedziele

Toruń, dnia 11 sierpnia 2016 roku

Dnia 16 sierpnia 2016 r. zacznie obowiązywać Uchwała Rady Miasta Torunia nr 371/2016. Zgodnie z jej treścią opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Toruniu w Strefie Płatnego Parkowania będą pobierane w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Oznacza to, że parkowanie w soboty i niedziele w Toruniu będzie bezpłatne.

Czytaj więcej...

Program Rodzina Razem - Toruń dla Pokoleń

Toruń, dnia 6 sierpnia 2016 roku

Dnia 21 lipca 2016 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę nr 360/2016 w sprawie wprowadzenia począwszy od 2017 r. na terenie Gminy Miasta Toruń przedsięwzięcia pod nazwą „Program Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń”. Program ma na celu kontynuację wsparcia rodzin posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz osób powyżej 65 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń.

Czytaj więcej...

500 zł na dziecko nie będzie uwzględniane przy ustalaniu wysokości alimentów

Toruń, dnia 2 sierpnia 2016 roku

Znowelizowany przepis art. 135 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyklucza możliwość uwzględnienia otrzymywanej na dziecko kwoty 500 zł miesięcznie przy ustalaniu wysokości alimentów od zobowiązanego na rzecz małoletniego uprawnionego. Oznacza to, że 500 zł miesięcznie na dziecko przyznane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. Program 500+) nie może skutkować żądaniem obniżeniem alimentów na małoletniego i nie ma wpływu na zakres obowiązku alimentacyjnego zobowiązanego.

Czytaj więcej...

Obowiązek rejestracji telefonu na kartę pre-paid. Ustawa antyterrorystyczna weszła w życie.

Toruń, dnia 28 lipca 2016 roku

Od dnia 2 lipca 2016 r. obowiązuje tzw. ustawa antyterrorystyczna. Każdy, kto zawiera umowę o świadczenie usług przedpłaconych w publicznej sieci telekomunikacyjnej (zakup tzw. karty pre-paid), jest zobowiązany do podania dostawcy (operatorowi) danych umożliwiających jego identyfikację. Osoby korzystające dotychczas z usług telekomunikacyjnych w systemie pre-paid muszą podać te dane swojemu dostawcy do dnia 1 lutego 2017 r. Jeśli tego nie zrobią, dostawca zaprzestanie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Czytaj więcej...

Abolicja według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Toruń

Toruń, dnia 24 lipca 2016 roku

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek ZUS przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność miała na celu zniwelowanie barier finansowych na rynku dla małych przedsiębiorców poprzez umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia za okres od stycznia 1999 r., do lutego 2009r., po spełnieniu określonych warunków. Tymczasem ZUS tych warunków nie określał. Teraz odmawia ubezpieczonym umorzenia pozostałych zaległości.

Czytaj więcej...

Od 1 lipca 2016 r. łatwiej o informację o rachunkach bankowych w bankach i w SKOK

Toruń, dnia 17 lipca 2016 roku

W dniu 1 lipca 2016 r. weszła życie w ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. 2015 poz. 1864). Nowelizacja zobowiązuje banki do udzielenia posiadaczowi rachunku bankowego będącego osobą fizyczną albo jego spadkobiercom zbiorczej informacji o ewentualnych umowach i rachunkach bankowych we wszystkich bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych. Spadkobiercy mogą ustalić, bez konieczności sprawdzania tego w każdym banku oddzielnie, czy zmarły pozostawił po sobie rachunki bankowe. Dotyczy to także rachunków w tzw. SKOK-ach.

Czytaj więcej...

Toruń będzie miał Kartę Seniora? Obywatelski projekt uchwały złożony w biurze Rady Miasta.

Toruń, dnia 11 lipca 2016 roku

Do biura Rady Miasta Torunia wpłynął obywatelski projekt uchwały o nazwie Toruńska Karta Seniora. Projekt uchwały przewiduje wprowadzenie na terenie Torunia specjalnego programu wsparcia dla seniorów - mieszkańców miasta, obejmującego system ulg, preferencji i uprawnień, skierowany do osób, które ukończyły 60 rok życia. Celem Programu jest aktywizacja seniorów oraz poprawa jakości ich życia poprzez zwiększenie dostępności do dóbr i usług w obszarze kultury, sportu i rekreacji.

Czytaj więcej...

Wyższe alimenty na dziecko - gdy udowodnimy większe dochody ojca

Toruń, dnia 2 lipca 2016 roku

W sprawie o podwyższenie alimentów udowodnienia wymaga, że zobowiązany do alimentacji nie tylko ma możliwości osiągania dochodów na wyższym niż deklarowane poziomie, ale też że takie dochody rzeczywiście osiąga. Uzyskiwanych przez zobowiązanego dochodów nie można domniemywać, mimo że pod uwagę musi być brana potencjalna możliwość ich uzyskania.

Czytaj więcej...

500 zł na dziecko - szansa na wyrównanie tylko do 1 lipca 2016 r.

Toruń, dnia 29 czerwca 2016 roku

Jeśli wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego w trybie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tzw. Program 500 +) zostanie złożony do dnia 1 lipca 2016 r., to świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z dokumentami.

Czytaj więcej...

Przestępstwo oszustwa (art. 286 § 1 k.k.) a niewywiązanie się z zobowiązania cywilnoprawnego

Toruń, dnia 9 czerwca 2016 roku

W wypadku, gdy o niekorzystnym rozporządzeniu mieniem, a w konsekwencji o korzyści majątkowej po stronie sprawcy (lub innej osoby) przesądza fakt nieuregulowania należności za pobrany towar dla spełnienia znamion strony podmiotowej przestępstwa oszustwa niezbędne jest ustalenie, że sprawca już w chwili składania zamówienia na towar miał zamiar nieuiszczenia należności za niego, doprowadzając w ten sposób pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Późniejsze niewywiązanie się ze zobowiązania cywilnoprawnego, nawet świadome i celowe, o ile nie wskazuje na pierwotny zamiar oszukańczy sprawcy, nie może dawać podstawy do przypisania odpowiedzialności karnej za oszustwo. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 listopada 2015 r. II AKa 192/15).

Czytaj więcej...

Nie ma podstaw do pobierania opłat za parkowanie w soboty – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny

Toruń, dnia 31 maja 2016 roku

Miasta i gminy nie mogą określać stawek i zasad pobierania opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania w soboty. Skoro sobota jest traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, to z uwagi na zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa, należy soboty uznać za dni ustawowo wolne od pracy także w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych. Stąd też, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, brak jest podstaw do ustalenia opłat za parkowanie w soboty w strefie płatnego parkowania.

Czytaj więcej...

Odwołanie darowizny: zmiana partnera życiowego to nie rażąca niewdzięczność wobec darczyńcy.

Toruń, dnia 19 maja 2016 roku

Nie jest rażącą niewdzięcznością uzasadniającą odwołanie darowizny sytuacja, w której obdarowana pozostając w związku z darczyńcą, mimo uczuć, jakimi on ją darzył i mimo zaangażowania z jego strony znacznych środków na jej utrzymanie, poprawę wyglądu fizycznego, czy nawet zdrowie, zdecydowała się na zmianę partnera. Nie zmienia tej oceny to, że obdarowana zdecydowała się na nowy związek bardzo szybko, jak też i to, że swego nowego (i aktualnego) partnera poznała pozostając jeszcze w relacji z darczyńcą. (Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31 marca 2016 r., sygn. akt II C 210/15).

Czytaj więcej...

Odwołanie darowizny w stosunku do jednego z małżonków

Toruń, dnia 1 maja 2016 roku

W razie odwołania darowizny w stosunku do jednego z małżonków rzecz darowana staje się przedmiotem współwłasności obojga małżonków w częściach równych, a darczyńca może żądać przeniesienia na niego udziału należącego do małżonka, w stosunku do którego darowiznę odwołał, gdyby zaś nie było to możliwe – zwrotu wartości tego udziału (art. 405 k.c.).

Czytaj więcej...

500 zł na dziecko – nowe świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016 r.

Toruń, dnia 3 kwietnia 2016 roku

Dnia 1 kwietnia 2016 r. ruszył Program Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł miesięcznie. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200 zł miesięcznie.

Czytaj więcej...

Osoba tej samej płci pozostająca z oskarżonym we wspólnym pożyciu może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym

Toruń, dnia 18 marca 2016 roku

Zawarty w art. 115 § 11 kodeksu karnego zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe). Osobami pozostającymi we wspólnym pożyciu mogą być osoby tej samej płci i są wówczas dla siebie osobami najbliższymi w rozumieniu przepisów postępowania karnego. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym.

Czytaj więcej...

Wymeldowanie a brak przywrócenia prawa posiadania lokalu

Toruń, dnia 7 marca 2016 roku

Za równoznaczną z dobrowolnym opuszczeniem lokalu należy uznać także sytuację, w której osoba w nim zameldowana została z niego usunięta przez dysponenta lokalu, ale nie skorzystała we właściwym czasie, w sposób skuteczny, z przysługujących jej środków prawnych umożliwiających powrót do lokalu (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 5 lutego 2016 r., sygn. akt II SA/Gl 980/15).

Czytaj więcej...

Adwokat Aleksandra Chołub prelegentką Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Sportowego

Toruń, dnia 3 marca 2016 roku

W dniu 26 lutego 2016 r. adwokat Aleksandra Chołub uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Finansowanie i organizacja sportu akademickiego - aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne", która została zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez Studenckie Koło Prawa Sportowego WPiA UMK "Lex Sportiva" oraz Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Toruniu.

Czytaj więcej...

W sprawie o rozwód sąd z urzędu ustala wysokość alimentów, które należą się małoletnim dzieciom

Toruń, dnia 27 lutego 2016 roku

W wyroku orzekającym rozwód sąd z urzędu orzeka, w jakiej wysokości każde z małżonków obowiązane jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka. Sąd musi rozstrzygnąć o obowiązku alimentacyjnym nawet wówczas, gdy strona nie zgłosiła takiego żądania. Ponadto sąd nie jest związany żądaną kwotą i z urzędu ustala potrzeby małoletnich dzieci oraz możliwości majątkowe osoby zobowiązanej.

Czytaj więcej...

Świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach nie przesądza automatycznie prawa do wcześniejszej emerytury

Toruń, dnia 19 lutego 2016 roku

Samo posiadanie świadectwa pracy potwierdzającego wykonywanie pracy w warunkach szczególnych organu rentowego nie wiąże i nie przesądza automatycznie o przyznaniu świadczenia emerytalnego na podstawie art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach w postępowaniu sądowym traktuje się jako dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c., który stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Dokument taki może być więc weryfikowany pod kątem prawdziwości wskazanych w nim faktów. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2014 r., Sygn. akt: III AUa 2207/13).

Czytaj więcej...

Uniewinniony w części może domagać się zwrotu kosztów obrony od Skarbu Państwa

Toruń, dnia 11 lutego 2016 roku

Wydatki w sprawach z oskarżenia publicznego to także wydatki poniesione przez oskarżonego w związku z ustanowieniem w sprawie jednego obrońcy z wyboru. W wypadku częściowego uniewinnienia oskarżonego lub częściowego umorzenia prowadzonego przeciwko niemu postępowania może on domagać się od Skarbu Państwa w tej części zwrotu tych kosztów. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. akt I KZP 16/15).

Czytaj więcej...

Rolnik to też przedsiębiorca

Toruń, dnia 13 stycznia 2016 roku

Rolnik indywidualny uczestniczący w obrocie gospodarczym poprzez obrót produktami rolnymi w zakresie prowadzonej działalności wytwórczej w rolnictwie jest przedsiębiorcą i jego roszczenia wobec kontrahentów przedawniają się z upływem trzech lat (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2014 r., Sygn. akt V CSK 630/13).

Czytaj więcej...

1000 złotych przez rok po urodzeniu dziecka – nowe świadczenie rodzicielskie

Toruń, dnia 4 stycznia 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie przysługuje każdej nieubezpieczonej matce w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni od dnia porodu, w przypadku jednego dziecka. Ojcowie otrzymają to świadczenie tylko gdy matka dziecka umrze, porzuci je, bądź skróci okres pobierania świadczenia rodzicielskiego. Otrzymają je jedynie te osoby, które nie płacą żadnych składek ZUS. To efekt wejścia w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Czytaj więcej...

Pozostawanie w związku o charakterze konkubinatu nie stanowi "ważnego powodu" uzasadniającego zmianę nazwiska jednego z partnerów na nazwisko drugiego partnera.

Toruń, dnia 15 grudnia 2015 roku

Pozostawanie przez osoby w związku o charakterze konkubinatu, bez względu na to, czy chodzi o związek osób jednej płci, czy o związek heteroseksualny, ale w innym związku niż związek małżeński, nie stanowi "ważnego powodu", w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.) do zmiany nazwiska jednego z partnerów na nazwisko drugiego partnera (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia z 21 października 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 679/15).

Czytaj więcej...

Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę należności z tytułu umowy kredytu bankowego

Toruń, dnia 22 listopada 2015 roku

Termin przedawnienia roszczeń banku wynikających z kredytu bankowego wynosi trzy lata, ponieważ roszczenie to ma związek z prowadzoną przez bank działalnością gospodarczą. Poszczególne raty kredytu przedawniają się po upływie trzech lat licząc od dnia, w którym rata powinna zostać zapłacona zgodnie z zawartą umową kredytową. Przedawnienie biegnie oddzielnie w stosunku do każdej z rat.

Czytaj więcej...

Adwokat to też konsument, stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Toruń, dnia 13 października 2015 roku

Osoba fizyczna wykonująca zawód adwokata zawierająca umowę kredytu z bankiem, w której to umowie nie zostało określone przeznaczenie kredytu, może być uznana za „konsumenta”, jeżeli wspomniana umowa nie jest związana z działalnością zawodową tego adwokata. Zabezpieczenie spłaty kredytu poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do kancelarii prawnej tego adwokata nie ma wpływu na jego status w ramach umowy kredytu.

Czytaj więcej...

Odpowiedzialność za długi spadkowe według nowych zasad

Toruń, dnia 20 października 2015 roku

Brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to,  że jego odpowiedzialność za długi spadkowe ograniczona jest do wysokości wartości stanu czynnego spadku. Przepisy zmieniające zasady odpowiedzialności za długi spadkowe weszły w życie 18 października 2015 r.

Czytaj więcej...

Odwołanie darowizny uczynionej do wspólnego majątku małżonków, w stosunku tylko do jednego z nich

Toruń, dnia 11 sierpnia 2015 roku

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów rozpozna pytanie prawne dotyczące uprawnienia darczyńcy do żądania przeniesienia na niego udziału we własności darowanej wcześniej nieruchomości, jeśli darowizna została uczyniona do majątku wspólnego małżonków, a odwołanie darowizny nastąpiło tylko w stosunku do jednego z nich.

Czytaj więcej...

Nieokazywanie uczuć i brak zainteresowania ojca nie narusza dóbr osobistych dziecka

Toruń, dnia 20 lipca 2015 roku

Urodzenie się w określonych okolicznościach (w rodzinie pełnej czy rozbitej) pozostaje kwestią losową, na którą nie ma się żadnego wpływu, a wychowywanie się bez ojca, acz przykre i ciężkie dla dziecka, nie może być źródłem naruszenia jego dóbr osobistych i podstawą czyjejś odpowiedzialności. Prawo dziecka do uczuć ze strony rodzica i jego zainteresowania nie jest podlegającym ochronie cywilnoprawnej dobrem osobistym, o jakim mowa w art. 23 kodeksu cywilnego (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 maja 2015 r. Sygn. akt I ACa 131/15).

Czytaj więcej...

Przekazanie sprawy z e-sądu a braki formalne pozwu.

Toruń, dnia 28 czerwca 2015 roku

Po przekazaniu sprawy przez sąd prowadzący elektroniczne postępowanie upominawcze (Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, tzw. e-sąd) do sądu właściwości ogólnej z powodu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, nie wzywa się powoda do usunięcia braków formalnych pozwu przez złożenie odpisu pozwu wraz z załącznikami oraz, gdy sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu uproszczonym przez złożenie pozwu na urzędowym formularzu. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2015 r. sygn. akt. III CZP 33/15)

Czytaj więcej...

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Toruń, dnia 22 czerwca 2015 roku

Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę lub innego uczestnika postępowania. (Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2015 r. sygn. akt III CZP 112/14).

Czytaj więcej...

Definicja szkody w uprawie rolnej

Toruń, dnia 7 czerwca 2015 roku

Szkodą w uprawie rolnej (art. 50 ust. 1b w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm.) jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, związana z ponownym wykonaniem niezbędnych czynności agrotechnicznych przygotowujących grunt do zasiewu (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2015 r. (Sygn. akt III CZP 114/14)).

Czytaj więcej...

Odpowiedzialność za długi spadkowe: Tylko do wysokości wartości aktywów spadku – nowelizacja kodeksu cywilnego

Toruń, dnia 7 kwietnia 2015 roku

Spadkobierca, który nie złożył oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania, automatycznie przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w spisie lub wykazie inwentarza stanu czynnego spadku. To najważniejsza zmiana kodeksu cywilnego, dotycząca odpowiedzialności za długi spadkowe, przyjęta w Ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...

Doręczanie pism sądowych osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Toruń, dnia 29 marca 2015 roku

Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, doręcza się pisma sądowe na adres zamieszkania, w miejscu pracy, bądź tam gdzie się ją zastanie, nie zaś na adres prowadzenia działalności gospodarczej. (Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2015 r. - sygn. VIII GNc 2705/14).

Czytaj więcej...

Ustawa abolicyjna: obowiązek wydania dwóch merytorycznych decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Toruń, dnia 9 lutego 2015 roku

Tzw. Ustawa abolicyjna przewiduje dwa postępowania prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które kończą się wydaniem merytorycznych decyzji. Pierwsza decyzja ZUS określa warunki umorzenia należności. Druga dotyczy już umorzenia należności jeśli warunki, określone w pierwszej decyzji zostały przez wnioskującego spełnione. ZUS musi w pierwszej decyzji skonkretyzować warunki umorzenia: poprzez wskazanie należności podlegających umorzeniu, oraz określić kwoty składek, które nie podlegają umorzeniu – a podlegają spłacie, jako warunek umorzenia.
(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2014 r. sygn. akt III AUa 671/14).

Czytaj więcej...

Kancelaria:
ul. Szosa Chełmińska 26 lok. 409
87-100 Toruń
tel. 504 442 165

Adwokatura Polska